Privacy Statement

pattern second

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2023

Wij vinden privacy heel belangrijk en zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van IUNGO. U dient zich ervan bewust te zijn dat IUNGO niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van IUNGO te accepteren. IUNGO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

1. IUNGO en persoonsgegevens

In dit privacy statement beschrijft IUNGO BV (hierna: IUNGO) hoe zij uw persoonsgegevens zullen behandelen met als doel het kunnen aanbieden van hoogwaardig en veilige producten en diensten aan klanten en belangstellenden.

Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden verwerkt IUNGO persoonsgegevens in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. In beide gevallen verwerken wij de gegevens overeenkomstig de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt IUNGO de door u zelf verstrekte dan wel beschikbaar gestelde persoonsgegevens bij het aangaan van een overeenkomst of persoonsgegevens die zijn verstrekt bij getoonde interesse in onze producten en diensten.

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt door IUNGO plaats op basis van een van de onderstaande grondslagen:

1. toestemming;
2. uitvoering van een overeenkomst;
3. wettelijke verplichting;
4. gerechtvaardigd belang.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, IT-beheer, marktonderzoek, analyse van producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

IUNGO verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

• Het uitvoeren van een overeenkomst met de klant.
• Klanten en geïnteresseerden informeren over producten en diensten.
• Klanten en geïnteresseerden informeren over relevante actualiteiten, acties, nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en soortelijke activiteiten.
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Het analyseren van het gebruik en de functionaliteit van onze website (soorten gebruik, klikgedrag, etc.).
• Het ontdekken van trends om (al dan niet op basis daarvan) nieuwe producten en diensten te ontwikkelen danwel onze bestaande producten en diensten te optimaliseren.

6. Delen met derden
IUNGO deelt persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen:

• Het verwerken van persoonlijke gegevens door derden aan wie de verwerking is uitbesteed door IUNGO in het kader van haar bedrijfsvoering.
• Ingeval van een wettelijk voorschrift of een bevel van de bevoegde autoriteit.
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7. Bewaartermijnen
IUNGO bewaart persoonsgegevens overeenkomstig haar bewaartermijnenbeleid zolang:

• Een klantrelatie met IUNGO aanwezig is of u interesse blijft tonen in onze producten en/of diensten.
• Wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren.
• Wij op grond van noodzakelijkheid menen uw gegevens te mogen bewaren.

8. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie IUNGO uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende wettelijke rechten:

• Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd.
• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
• Het recht om uw gegevens te (laten) rectificeren/corigeren.
• Het recht op verwijderen van uw persoonsgegevens.
• Het recht op beperking van betreffende verwerkingen(en).
• Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
• Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van IUNGO.

Deze rechten kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover de wet deze rechten toekent.

9. Intrekken toestemming
In het kader van het gebruik van producten en diensten van IUNGO, als mede ingeval sprake is van getoonde interesse in producten en diensten, is het mogelijk dat u informatieve en commerciële informatie van ons ontvangt. Als u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid onderaan ieder bericht dat u ontvangt.

10. Beveiliging
IUNGO heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatig of onbevoegde verwerking, verlies, vernietiging en beschadiging.

11. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de in dit privacy statement behandelde onderwerpen kunt u altijd contact opnemen met onze administratie via info@iungo.nl.

12. Wijzigingen van dit privacy statement
De manier waarop IUNGO persoonsgegevens verwerkt, het doel, de samenstelling of de hoeveelheid van gegevens die worden verwerkt, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen.